سبک های دکمه

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب

دکمه های چند ضلعی

کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ

دکمه های گوشه گرد

کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ

دکمه های مستطیل توخالی

کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ

دکمه های کلاسیک

کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
بسیار بزرگ